Naše vize

Ekonomická stabilizace při zachování kvality poskytované zdravotní péče.

Naše poslání (mise)

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

Naše cíle

Zajistit kvalitní a dostupnou zdravotní péči v zájmu maximální spokojenosti pacienta.
Pro pracovní kolektivy vytvořit motivující a přátelské pracovní prostředí v zájmu úsilí o co nejvyšší spokojenost, odbornou seberealizaci a týmovou spolupráci.
Využít vzájemně propojený informační systém v zájmu efektivního řízení společnosti a dokonalé informovanosti.
Rozvíjet společnost formou výstavby a rekonstrukce nových a stávajících provozních ploch, restrukturalizací lůžkového fondu.
Zaváděním nových diagnostických metod a léčebných postupů zajistit ekonomickou rovnováhu mezi příjmy (zdravotní pojišťovny, přímé platby, dotace, dary) a náklady na zdravotní péči.

Naše hodnoty:

  • špičková úroveň a kvalita poskytovaných služeb,
  • komunikace a informovanost,
  • etika a empatie,
  • rozvoj lidských zdrojů a vzdělání,
  • efektivní řízení moderní technologie.

Partneři

Sponzoři

Děkujeme