Naše poslání

Základním posláním společnosti je poskytování akutní i následné, lůžkové a ambulantní zdravotní péče pro pacienty z řad obyvatelů i návštěvníků Karlovarského kraje, v základních, specializovaných a superspecializovaných oborech, v maximálně možném rozsahu, kvalitě a dostupnosti.

COVID-19 a transfuzní služba

Opatření vyplývající z doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP pro zdravotnická zařízení transfuzní služby v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace a vládními opatřeními.

Vážení dárci,

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace přijímáme na transfuzním oddělení v Karlových Varech a odběrovém středisku v Chebu  tato opatření.

Doporučené postupy se ve svém komplexu týkají zabezpeční ochrany personálu, ochrany dárce krve a bezpečnosti transfuzních přípravků.

Režim při příjmu dárců krve a jejích složek:

Před vstupem do čekárny dárců krve v šatně dárců:

  1. Dárce vyplní tiskopis „ Prohlášení o zdravotním stavu   bez příznaků koronaviru COVID -19“  ( s informacemi (ano/ne) o případném rizikovém kontaktu nebo cestovatelské anamnéze a příznacích nákazy
  1. Každému dárci bude změřena teplota.
  1. V případě zvýšení teploty nad 37,0°C nebo pozitivní

    otázky (ano) na rizikový kontakt/cestovatelkou   

    anamnézu nebo příznaky nákazy bude dárce

    odmítnut a odkázán na doporučení svého

    praktického lékaře.

Po absolvování tohoto vstupního procesu dárce krve bude pokračovat v předoběrovém vyšetření a hodnocen osobou pověřenou k posouzení způsobilosti k dárcovství.

Pro zvýšení bezpečnosti  erytrocytárních přípravků a k možnosti omezení případné virové nákazy krví zavádíme  také zvýšený režim poodběrového sledování dárců krve.

Každý dárce po absolvování odběru krve nebo plazmy obdrží  kontaktní telefonní číslo na transfuzní oddělení a poučení o nutnosti hlášení případných zdravotních problémů v souvislosti s COVID – 19  nebo nařízením karantény.

V případe, že v následujících 14 dnech budete mít zdravotní problémy nebo budete v karanténě v souvislosti c COVID – 19 , zavolejte!!!

Telefonní číslo :      354 225 453

 Děkujeme za spolupráci.


 

Vracíte se ze zahraničí – pokyny ke COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

A. Máte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Nikam nechoďte (vyhněte se kontaktu s dalšími lidmi).

Kontaktujte telefonicky svého registrujícího praktického lékaře, případně lékaře infekčního oddělení nemocnice v Karlových Varech (739 523 840) a postupujte dle jejich pokynů – NECHOĎTE DO ORDINACE!

V případně závažného stavu (dušnost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu (155) a postupujte dle jejich pokynů.

Případně kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Karlovarského kraje a postupujte dle jejich pokynů (kontakty v části B.)

B. Nemáte příznaky onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel)

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje zřizuje dvě telefonické informačně/ poradenské infolinky pro zodpovídání dotazů občanů Karlovarského kraje v souvislosti s výskytem COVID-19 ve světě a opatřením, která mají provádět lidé vracející se ze zasažených oblastí.

  • v pracovní dny (pondělí – pátek): od 8:00 do 15:00 hodin

Telefonní kontakt: 728 650 142, 728 650 242

NECHOĎTE NA HYGIENICKOU STANICI!

Další pokyny:

Často si myjte ruce mýdlem a vodou, případně používejte alkoholové dezinfekční přípravky.

Dodržujte respirační hygienu – při kašli a kýchání si zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo paží či rukávem, NE rukama!

Karlovy Vary dne 26.02.2020, aktualizace 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020, 05.03.2020

Ing. Bc. Martina Prokopová, MBA

ředitelka odboru protiepidemického


 

are you returning from abroad – covid – 19 instructions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

A. YOU HAVE SYMPTOMS OF CORONA VIRUS (Fever Above 38°C, Cough)

DO NOT GO ANYWHERE  (avoid contact with other people).

CONTACT YOUR DOCTOR BY TELEPHONE or call the Department of

Infectious Diseases of the Karlovy Vary hospital (739 523 840) and follow their instructions – PLEASE DO NOT GO TO THE HOSPITAL!

In the event of a severe condition (breathlessness), call an ambulance (155) and follow their instructions.

Alternatively, contact the Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary and follow their instructions (contacts in part B.)

B. YOU DO NOT HAVE SYMPTOMS (Fever Above 38°C, Cough)

The Regional Hygiene Station of the Karlovy Vary Region is setting up two telephone information lines to answer questions from citizens of the Karlovy Vary Region regarding the occurrence of COVID-19 worldwide and measures to be taken by people returning from the affected areas.

  • • Workdays (Monday - Friday): from 7:00 am to 6:00 pm
  • • Weekends (Saturday - Sunday): from 8:00 am to 3:00 pm

Phone contact 728 650 142, 728 650 242

PLEASE DO NOT GO TO THE HYGIENE STATION!

Additional instructions:

Wash your hands frequently with soap and water, or with alcohol-based hand sanitizer.

Respiratory hygiene - cover your mouth and nose with a tissue or your bent elbow when coughing or sneezing, NOT with bare hands!

Karlovy Vary on 26.02.2020, updated 27.02.2020, 02.03.2020, 03.03.2020

Ing. Bc. Martina Prokopova, MBA

Director of the Department of Antiepidemics

Lékárna Cheb


V době státních svátků jsou lékárny KKN a.s. otevřeny:
9:00 – 21:00.
(Toto platí pouze ve dnech, kdy lékárny v obchodních centrech jsou zavřeny.)

LPS - Lékařská služba první pomoci


Pohotovost Cheb

Recepce

')